2 Μαΐ 2009

ΔΙΔΑΧΕΣ-ΑΓΙΟΣ ΙΣΑΑΚ Ο ΣΥΡΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΙΣΑΑΚ Ο ΣΥΡΟΣ

Θέλεις να εντρυφήσης εις την στιχολογίαν της ακολουθίας σου, και να
αισθανθής τους λόγους του Αγίου Πνεύματος?
άφες τελείως την ποσότητα
και μη παρατηρήσης την ακρίβειαν των στίχων,
αλλά λέγε τους στίχους,

ως λέγεις την ευχήν, μετά προσοχής·
άφες δ' έτι και την απρόσεκτον ανάγνωσιν και νόησον όπερ σοί λέγω,
και άπερ λέγεται ιστορικώς, ότι

δια της προσεκτικής αναγνώσεως, απολαμβάνει τις τας δωρεάς του Θεού.


Έστω δε η διάνοιά σου προσηλωμένη εις την μελέτην των στίχων,
έως ότου ήθελεν εξυπνισθή η ψυχή σου μετά εκπλήξεως
εις το να κατανοήση τας μεγάλας εννοίας της θείας οικονομίας,
και εντεύθεν να κινηθή ή εις δοξολογίαν του Θεού ή εις λύπην ωφέλιμον·
και ό,τι είναι αρμόδιον εις την ευχήν, λάβε αυτό·
και όταν βεβαιωθή η διάνοιά σου εις αυτά,
τότε η σύγχυσις των λογισμών σου αναχωρεί από σού·
επειδή εις δουλικήν εργασίαν δεν υπάρχει ειρήνη της διανοίας,
ούτε σύγχυσις και ταραχή εις τα τέκνα της
ελευθερίας.«Πάσα προσευχή εις την οποίαν δεν κοπιάζει το σώμα,
και δεν στεναχωρείται η καρδία, λογίζεται ως έκτρωμα».

... και πάλιν μοί είπε·

«Μετά φιλονείκου ανθρώπου, όστις θέλει να στηρίξη τον εαυτού λόγον,
και είναι πονηρός εις την διάνοιαν, και αναιδής κατά τας αισθήσεις,
μήτε να δώσης, μήτε να λάβης παντελώς,
ίνα μή απομακρυνθή από σού η καθαρότης,
την οποίαν απέκτησας μετά πολλού κόπου,
και πληρωθή η καρδία σου από σκότος και ταραχήν.»Δεν υπάρχουν σχόλια: