4 Δεκ 2009

Ιερό Ευαγγέλιο, Κυριακής Ι’ Λουκά, 6 Δεκεμβρίου 2009

Image and video hosting by TinyPic

Κυριακή Ι’ Λουκά, 6 Δεκεμβρίου 2009

Λουκ. ιγ’ 10-17


10 Ἦν δὲ διδάσκων ἐν μιᾷ τῶν συναγωγῶν ἐν τοῖς σάββασι.

11 καὶ ἰδοὺ γυνὴ ἦν πνεῦμα ἔχουσα ἀσθενείας ἔτη δέκα καὶ ὀκτώ, καὶ ἦν συγκύπτουσα καὶ μὴ δυναμένη ἀνακύψαι εἰς τὸ παντελές.

12 ἰδὼν δὲ αὐτὴν Ἰησοῦς προσεφώνησε καὶ εἶπεν αὐτῇ· Γύναι, ἀπολέλυσαι τῆς ἀσθενείας σου·

13 καὶ ἐπέθηκεν αὐτῇ τὰς χεῖρας· καὶ παραχρῆμα ἀνωρθώθη καὶ ἐδόξαζε τὸν Θεόν.

14 ἀποκριθεὶς δὲ ἀρχισυνάγωγος, ἀγανακτῶν ὅτι τῷ σαββάτῳ ἐθεράπευσεν Ἰησοῦς, ἔλεγε τῷ ὄχλῳ· Ἓξ ἡμέραι εἰσὶν ἐν αἷς δεῖ ἐργάζεσθαι· ἐν ταύταις οὖν ἐρχόμενοι θεραπεύεσθε, καὶ μὴ τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου.

15 ἀπεκρίθη οὖν αὐτῷ Κύριος καὶ εἶπεν· Ὑποκριτά· ἕκαστος ὑμῶν τῷ σαββάτῳ οὐ λύει τὸν βοῦν αὐτοῦ τὸν ὄνον ἀπὸ τῆς φάτνης καὶ ἀπαγαγὼν ποτίζει;

16 ταύτην δὲ, θυγατέρα Ἀβραὰμ οὖσαν, ἣν ἔδησεν σατανᾶς ἰδοὺ δέκα καὶ ὀκτὼ ἔτη, οὐκ ἔδει λυθῆναι ἀπὸ τοῦ δεσμοῦ τούτου τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου;

17 καὶ ταῦτα λέγοντος αὐτοῦ κατῃσχύνοντο πάντες οἱ ἀντικείμενοι αὐτῷ, καὶ πᾶς ὄχλος ἔχαιρεν ἐπὶ πᾶσι τοῖς ἐνδόξοις τοῖς γινομένοις ὑπ' αὐτοῦ.


10 να Σάββατον δίδασκε ες μίαν π τς συναγωγάς.

11 Κα το κε μι γυνακα, πο εχε πνεμα σθενείας π δέκα κτ χρόνια κα το σκυμμένη κα δν μποροσε ν σταθ λως διόλου ρθή.

12 ταν τν εδε ησος, τν κάλεσε κα τς επε, «Γυνακα, εσαι λευθερωμένη π τν ρρώστεια σου»·

13 κα βαλε πάνω της τ χέρια, ατ δ μέσως νορθώθηκε κα δόξαζε τν Θεόν.

14 λαβε τότε τν λόγον ρχισυναγωγός, γανακτισμένος διότι ησος θεράπευσε κατ τ Σάββατον, κα επε ες κείνους πο παρευρίσκοντο κε, «πάρχουν ξη μέρες πο πιτρέπεται ργασία· τότε ν ρχεσθε κα ν θεραπεύεσθε κα χι τν μέραν το Σαββάτου».

15 Κύριος πεκρίθη, «ποκριτά, δν λύνει καθένας π σς, κατ τ Σάββατον, τ βόδι του τν νον του π τν σταλον κα τν φέρνει ν τν ποτίσ;

16 Ατ δ πο εναι θυγατέρα το βραμ κα τν εχε δεμένη Σατανς π δέκα κτ χρόνια, δν πρεπε ν λυθ π τ δεσμ ατ τν μέραν το Σαββάτου;».

17 Μ τ λόγια ατ, λοι ο ντίπαλοί του ντροπιάζοντο, ν λον τ πλθος χαιρε δι’ λα τ νδοξα πράγματα πο ατς κανε.


".....Και μόνο που θα την έβλεπες, θα ράγιζε η καρδιά σου! Το κεφάλι της ακουμπούσε σχεδόν στη γη! Μονίμως! Δεν μπορούσε ούτε στο ελάχιστο να κοιτάξει προς τα πάνω, "μη δυνάμενη ανακύψαι εις το παντελές". Δε θύμιζε άνθρωπο, αλλά τετράποδι! Τέτοιο ελεεινό κατάντημα!
Είχε, λοιπόν, κάθε λόγο να μην πάει στη Συναγωγή, αλλά να κλεισθεί στο σπίτι της.
Και όμως! Αυτή η τόσο άρρωστη είχε τόσο γενναία ψυχή, ώστε πήγε μπουσουλώντας στη Συναγωγή για να δει και να ακούσει τον Χριστό!
Και ο Χριστός μόλις την είδε, έστρεψε επάνω της το στοργικό Του βλέμμα! Και την προσφώνησε μπροστά στον κόσμο! "Ω, αξιοσέβαστη γυνάικα! Απαλλάσεσαι από την αρρώστια σου!" Έβαλε επάνω της το άγιό Του χέρι και αυτή αμέσως στάθηκε όρθια, δοξάζοντας τον Κύριο (Λκ.13,13).
Ο Χριστός τίμησε και αντάμειψε με το παραπάνω την άρρωστη αυτή γυναίκα, γιατί ενώ ήταν άρρωστη, δεν κλείσθηκε στο σπίτι της! Κόπιασε, ίδρωσε και πήγε στη Συναγωγή, που ήταν ο Χριστός! "

Πηγή: Κυριακή στην Εκκλησία, Αρχιμ. Βασ. Μπακογιάννη.20 Νοε 2009

Ιερό Ευαγγέλιο Κυριακής, Θ’ Λουκά, 22 Νοεμβρίου 2009

Image and video hosting by TinyPic

Κυριακή Θ’ Λουκά, 22 Νοεμβρίου 2009

Λουκ. ιβ’ 16-21

16 Εἶπε δὲ παραβολὴν πρὸς αὐτοὺς λέγων,

Ἀνθρώπου τινὸς πλουσίου εὐφόρησεν ἡ χώρα·


17 καὶ διελογίζετο ἐν ἑαυτῷ λέγων,

τί ποιήσω, ὅτι οὐκ ἔχω ποῦ συνάξω τοὺς καρπούς μου;


18 καὶ εἶπε, τοῦτο ποιήσω· καθελῶ μου τὰς ἀποθήκας καὶ μείζονας οἰκοδομήσω,

καὶ συνάξω ἐκεῖ πάντα τὰ γεννήματά μου καὶ τὰ ἀγαθά μου,


19 καὶ ἐρῶ τῇ ψυχῇ μου, ψυχή, ἔχεις πολλὰ ἀγαθὰ κείμενα εἰς ἔτη πολλά·

ἀναπαύου, φάγε, πίε, εὐφραίνου.


20 εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ Θεός, ἄφρον, ταύτῃ τῇ νυκτὶ τὴν ψυχήν σου ἀπαιτοῦσιν ἀπὸ σοῦ·

ἃ δὲ ἡτοίμασας τίνι ἔσται;


21
οὕτως ὁ θησαυρίζων ἑαυτῷ καὶ μὴ εἰς Θεὸν πλουτῶν.Image and video hosting by TinyPic


15 Νοε 2009

Ευλογημένη Σαρακοστή σε όλους!

ΚΑΛΗ ΚΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ
σε όλα τα πλάσματα του κόσμου μας.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009

15

Κ

† Η΄ ΛΟΥΚΑ Γουρία, Σαμωνά και Αβίβου μαρ. ομ.

ιχθ.

16

Δ

† ΜΑΤΘΑΙΟΥ Αποστόλου & Ευαγγελιστού

ιχθ.

17

Τ

Γρηγορίου Νεοκαισαρείας,Γενναδίου Βατοπαιδινού οσ.

ιχθ.

18

Τ

Πλάτωνος και Ρωμανού μαρτ, Αναστασίου εξ Ηπείρου ν/μ

νηστ.

19

Π

Οβδιού Προφ. Βαρλαάμ μάρτ,Σίμωνος θαυματουργού

ιχθ.

20

Π

Πρόκλου Κων/λεως. Γρηγ. Δεκαπ.

νηστ.

21

Σ

† ΕΙΣΟΔΙΑ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ιχθ.

22

Κ

† Θ΄ ΛΟΥΚΑ, Αποστ. Φιλήμονος και των συν αυτώ

ιχθ.

23

Δ

Αμφιλοχίου επ. Ικονίου. Ελένου επ. Ταρσού

ιχθ.

24

Τ

Κλήμεντος Ρώμης. Πέτρου Αρχιεπισκ. Αλεξ.

ιχθ.

25

Τ

† ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ,Μερκουρίου μάρτ.

οιν.+ελ.

26

Π

Αλυπίου του Κιονίτου. Ακακίου, Νίκωνος του "Μετανοείτε"

ιχθ.

27

Π

Ιακώβου του Πέρσου,Πινουφρίου και Ναθαναήλ ο.

νηστ.

28

Σ

Στεφάνου ο/μ νέου. Ειρηνάρχου μ, Τιμοθέου και Θεοδώρου επ.

ιχθ.

29

Κ

† ΙΓ΄ ΛΟΥΚΑ, Φαίδρου μ, Μάρκου οσ, Διονυσ. Κορίνθου ιερομ.

ιχθ.

30

Δ

† ΑΠ. ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΥ, Φρουμεντίου επ. Ινδίας

ιχθ.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009

1

Τ

Ναούμ Προφήτου, Φιλαρέτου οσ. Ελεήμονος

ιχθ.

2

Τ

Αββακούμ Προφήτου,Θεοφίλου οσίου

νηστ.

3

Π

Σοφονίου Προφήτου, Θεοδούλου οσίου

ιχθ.

4

Π

† ΒΑΡΒΑΡΑΣ μ/μ. Ιωάννου Δαμασκ,Σεραφείμ επ. Φαναρίου

οιν.+ελ.

5

Σ

† ΟΣΙΟΥ ΣΑΒΒΑ ΗΓΙΑΣΜΕΝΟΥ,Νεκταρίου εν `Αθω οσ.

ιχθ.

6

Κ

† Ι΄ ΛΟΥΚΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΠΙΣΚ. ΜΥΡΩΝ

ιχθ.

7

Δ

Αμβροσίου επ. Μεδιολάνων (+397),Αθηνοδώρου μάρτυρος

ιχθ.

8

Τ

Παταπίου οσίου, Σωφρονίου και Δαμιανού επ.

ιχθ.

9

Τ

† ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ, Στεφάνου νέου οσ.

οιν.+ελ.

10

Π

Μηνά του Καλλικελάδου, Ερμογένους, Ευγράφου

ιχθ.

11

Π

Δανιήλ του Στυλίτου οσίου, Λουκά του νέου Στυλίτου

νηστ.

12

Σ

† ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ, Συνετού μάρτυρος

ιχθ.

13

Κ

† ΙΑ΄ ΛΟΥΚΑ (Προπατόρων), Ευστρατίου μάρτ.Αυξεντίου

ιχθ.

14

Δ

Φιλήμωνος, Απολλωνίου, Καλλινίκου,Θύρσου, Λευκίου, Αρριανού

ιχθ.

15

Τ

† ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ,Ανθίας μάρτυρος

ιχθ.

16

Τ

Μοδέστου αρχ. Ιεροσολύμων θ/ργού,Αγγαίου Προφήτου

νηστ.

17

Π

Δανιήλ Προφήτου,Διονυσίου Επισκ. Αιγίνης

ιχθ.

18

Π

Σεβαστιανού και των συν αυτώ μαρτ,Φωκά μ.

νηστ.

19

Σ

Αγλαΐας της Ρωμαίας & Βονιφατίου μ., Άρεως μ.

ιχθ.

20

Κ

† ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ, Ιγνατίου ιερομ.

ιχθ.

21

Δ

Ιουλιανής, δι' αυτής πιστ/ντων 500 μ,Θεμιστοκλέους μάρ.

ιχθ.

22

Τ

Αναστασίας Φαρμακολυτρίας, Χρυσογόνου μάρτυρος

ιχθ.

23

Τ

Ναούμ οσ. Φωτιστού Βουλγαρίας, Παύλου αρχ. Νεοκαισ.

νηστ.

24

Π

Ευγενίας οσιοπαρθενομάρτυρος, Αχμέτ νεομ. (+1682)

ιχθ.

25

Π

† Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

26

Σ

† ΣΥΝΑΞΙΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ