30 Μαΐ 2010

Άλλα λέει η θειά μου κ΄άλλα ακούν τ΄αυτιά μου...!

Σκανδαλισμός πιστών και ψυχών

διχογνωμίες και έριδες

αποπροσανατολισμός από την πνευματική μας ζωή

και άλλη δουλειά δεν έχει ο αντικείμενος

παρά να πειράζει τα παιδιά του!!!

Και για να τελειώνουμε:

ΟΛΑ ΤΑ ΕΧΕΙ Η ΜΑΡΙΩΡΗ Ο ΦΕΡΕΤΖΕΣ (βλέπε πάπας) ΤΗΣ ΛΕΙΠΕΙ

και οι .... φιλίες!!!

Είπαμε βρε παιδί μου να επεκτείνουμε τις κοινωνικές μας επαφές

και τις φιλίες μας.

Να γίνουμε λιγάκι πιό κοινωνικοί... και ας δηλητηριάζουμε τα παιδιά μας!!!

«Ἡ γνώμη φιλαργυρίας, ὁ τρόπος σου ἀπονοίας, ἄφρον Ἰούδα· πιστευθεὶς γὰρ μόνος τὸ γλωσσόκομον, ὅλως οὐκ ἐκάμφθης πρὸς συμπάθειαν, ἀλλ' ἔκλεισας τὰ τῆς σκληρᾶς σου, καρδίας σπλάγχνα, προδοὺς τὸν μόνον εὔσπλαγχνον.

Ἡ γνώμη τῶν θεοκτόνων, τῇ πράξει τοῦ φιλαργύρου συναρμοσθεῖσα, ἡ μὲν πρὸς ἀναίρεσιν ὡπλίζετο, ἡ δὲ τὰ ἀργύρια ἐφείλκετο· ἀγχόνην γὰρ μεταμελείας τότε προκρίνας, κακῶς τοῦ ζῇν ἐστέρηται.

Τὸ φίλημα γέμει δόλου, τὸ χαῖρέ σου ἐν μαχαίρᾳ, πλάνε Ἰούδα· τῇ μὲν γλώσσῃ φθέγγῃ τὰ πρὸς ἕνωσιν, τῇ δὲ γνώμῃ νεύεις πρὸς διάστασιν· προδοῦναι γὰρ τοῖς παρανόμοις τὸν Εὐεργέτην, δολίως ἐμελέτησας.Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

24 Μαΐ 2010

.

9 Μαΐ 2010

Σιωπή, Προσευχή, Αγάπη.


Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Λ Ο Γ Ο Σ Ε Ν Δ Ε Κ Α Τ Ο Σ

(Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος)

Περί πολυλογίας και σιωπής

ΕΧΟΜΕ ΑΝΑΦΕΡΕΙ με συντομία στα προηγούμενα ότι είναι πολύ επικίνδυνο, και γι΄ αυτούς ακόμη πού θεωρούνται πνευματικοί, να κρίνουν τους άλλους, πράγμα πού υπεισέρχεται ανεπαίσθητα. Και είναι το να κρίνη κανείς τους άλλους σαν να κρίνη τον εαυτόν του και να τιμωρήται από την γλώσσα του. Τώρα λοιπόν η σειρά των λόγων απαιτεί να ομιλήσωμε για την αιτία και την θύρα από όπου εισέρχεται και εξέρχεται το πάθος της πολυλογίας.

2. Η πολυλογία είναι η καθέδρα της κενοδοξίας. Καθισμένη επάνω της η κενοδοξία προβάλλει και διαφημίζει τον εαυτόν της. Η πολυλογία είναι σημάδι αγνωσίας, θύρα της καταλαλιάς, οδηγός στα ευτράπελα, πρόξενος της ψευδολογίας, σκορπισμός της κατανύξεως. Είναι αυτή που δημιουργεί και πού προκαλεί την ακηδία. Είναι πρόδρομος του ύπνου, διασκορπισμός της «συννοίας», αφανισμός της φυλακής του νοός, απόψυξις της πνευματικής θερμότητος, αμαύρωσις της προσευχής.

3. Η σιωπή που ασκείται με επίγνωσι και διάκρισι είναι μητέρα της προσευχής, επιστροφή από την αιχμαλωσία, διαφύλαξις του θείου πυρός, επιστάτης των λογισμών, σκοπός που παρατηρεί τους εχθρούς, δέσμευσις του πένθους, φίλη των δακρύων, καλλιεργητής της μνήμης του θανάτου, ζωγράφος της αιωνίου κολάσεως, επίμονος εξεταστής της Κρίσεως, πρόξενος πνευματικής ανησυχίας και λύπης, εχθρός της παρρησίας, σύζυγος της ησυχίας, αντίπαλος της αγάπης να κάνη τον διδάσκαλο, αύξησις της πνευματικής γνώσεως, δημιουργός θείων θεωρημάτων, μυστική πνευματική πρόοδος, κρυφή πνευματική ανάβασις.

4. Όποιος εγνώρισε τα παραπτώματά του, εχαλιναγώγησε την γλώσσα του, ενώ ο πολύλογος δεν εγνώρισε ακόμη καθώς πρέπει τον εαυτόν του. Ο φίλος της σιωπής προσεγγίζει τον Θεόν και συνομιλώντας μυστικά μαζί Του φωτίζεται από Αυτόν.

Η σιωπή του Ιησού εδημιούργησε στον Πιλάτο σεβασμό. Και η ηρεμία και η σιωπή ενός (ταπεινού) ανδρός καταργεί την κενόδοξη καυχησιολογία ενός άλλου.

5. Ο Πέτρος, επειδή ωμίλησε, έκλαυσε πικρά. Ελησμόνησε εκείνον πού είπε: «Είπα, φυλάξω τάς οδούς μου, του μη αμαρτάνειν με έν γλώσση μου» (Ψαλμ. λη΄ 1). Και τον άλλον πού είπε: «Κρείσσον πεσείν από ύψους είς γήν ή από γλώσσης» (πρβλ. Σ. Σειράχ κ΄ 18).

6. Αλλά δεν επιθυμώ να γράψω περισσότερα γι΄ αυτά τα θέματα, παρ΄ όλον ότι με προτρέπουν σε αυτό οι πονηρίες των παθών, (με προτρέπουν δηλαδή να χρησιμοποιήσω την πολυλογία, ενώ ομιλώ για την σιωπή). Τούτο μόνο θα προσθέσω: Άκουσα κάποτε έναν μοναχό, πού ήθελε να εξετάση μαζί μου το θέμα της ησυχίας, να λέγη ότι η πολυλογία οπωσδήποτε γεννάται από τις εξής αιτίες: Ή από κακή συναναστροφή και κακή συνήθεια -αφού η γλώσσα, έλεγε, είναι μέλος του σώματος, όπως διαπαιδαγωγηθή, έτσι κατ΄ ανάγκην και θα συνηθίση- ή πάλι από κενοδοξία, πράγμα που συμβαίνει περισσότερο σε όσους έχουν πνευματικό πόλεμο, ή, μερικές φορές, από την γαστριμαργία. Γι΄αυτό πολλοί πολλές φορές δαμάζοντας την κοιλία δεσμεύουν με βία και την γλώσσα και την καθιστούν ανίσχυρη για πολυλογία.

7. Αυτός που φροντίζει για την ώρα του θανάτου του, ωλιγόστευσε τα λόγια του. Και αυτός πού απέκτησε πένθος στην ψυχή του, απέφυγε σαν φωτιά την πολυλογία.

8. Αυτός που αγάπησε την ησυχία, ασφάλισε το στόμα του. Και αυτός που ευχαριστείται να εξέρχεται από το κελλί του, εξέρχεται διότι τον διώχνει απ΄ εκεί το πάθος αυτό, (δηλαδή η πολυλογία).

9. Εκείνος πού εδοκίμασε την οσμή του υψίστου και θείου πυρός, αποφεύγει την συνάντησι των ανθρώπων, όπως η μέλισσα τον καπνό. Την μέλισσα την διώχνει ο καπνός, και αυτόν τον ενοχλεί η συνάντησις των ανθρώπων.

10. Πολύ ολίγοι μπορούν να κρατήσουν το νερό χωρίς κάποιο φράγμα και κάποιο βοηθητικό μέσο. Ολιγώτεροι όμως είναι εκείνοι πού μπορούν να δαμάσουν ένα απύλωτο στόμα.

Βαθμίς ενδεκάτη! Όποιος ενίκησε, περιέκοψε διά μιας πλήθος από κακά.


Image and video hosting by TinyPic

Νείλος ο Ασκητής

Κεφάλαια περί Προσευχής

* Όσα κάνεις για να αμυνθείς εναντίον του αδελφού σου, που σε έχει αδικήσει, όλα θα σου γίνουν σκάνδαλο την ώρα της προσευχής.

* Αν θέλεις να προσεύχεσαι αξιέπαινα, να απαρνιέσαι κάθε στιγμή και κάθε ώρα τον εαυτό σου και πάσχοντας τα πάνδεινα να στοχάζεσαι βαθιά πάνω στην προσευχή.

* Αν λαχταράς να προσευχηθείς όπως πρέπει, να μην πικραίνεις καμιά ψυχή. Αλλιώς άδικα τρέχεις.

* Κοίτα μήπως νομίζοντας ότι γιατρεύεις τον άλλο, αποδειχτείς εσύ ο ίδιος αγιάτρευτος και βάζεις εμπόδια στην προσευχή σου.

* Αν αποφεύγεις το θυμό, θα βρείς κα συ έλεος και θα φανείς φρόνιμος και θα λογαριαστείς κι εσύ ανάμεσα σ’εκείνους που προσεύχονται.

* Προσευχήσου πρώτα να γίνεις καθαρός από τα πάθη. Προσευχήσου δεύτερο να απαλλαγείς από την άγνοια και τη λήθη. Προσευχήσου τρίτο να γλιτώσεις από κάθε πειρασμό και εγκατάλειψη.

*. Αν ωφελήσεις κάποιον, θα βλαφτείς από κάποιον άλλον. Κι αυτό για να πείς ή να κάνεις κάτι άπρεπο, επειδή αδικεύεσαι, και να σκορπίσεις έτσι άσχημα αυτό, που μάζεψες καλά. Αυτός είναι ο στόχος των πονηρών δαιμόνων. Γι’ αυτό πρέπει να προσέχεις μυαλωμένα και συνετά.

*. Όσο έχεις το νού σου στα σωματικά και φροντίζεις με ιδιαίτερη προσοχή για τα ευχάριστα της σκηνής (του προσωρινού σώματος), δεν έχεις ακόμα ιδεί τον τόπο της προσευχής, αλλά είναι ακόμα μακριά από σένα ο μακάριος δρόμος της.

*. Όταν την ώρα, που στέκεις σε προσευχή, νιώσεις χαρά μεγαλύτερη από κάθε άλλη χαρά, τότε βρήκες αληθινά την προσευχή.


Image and video hosting by TinyPic

Μάξιμος ο Ομολογητής

Κεφάλαια περὶ ἀγάπης (επιλογή)

* Ἐκεῖνος ποὺ ἀγαπᾶ τὸν Θεό, δὲν μπορεῖ νὰ μὴ ἀγαπήση καὶ κάθε ἄνθρωπο σὰν τὸν ἑαυτό του, ἂν καὶ γιὰ ὅποιους δὲν ἔχουν ἀκόμη ἀποκτήσει τὴν ψυχικὴ καθαρότητα ἀποβάλλοντας τὰ πάθη, αἰσθάνεται κάποια δυσκολία. Γι' αὐτὸ καὶ ὅταν μάθη πὼς αὐτοὶ διωρθώθηκαν, χαίρει μὲ χαρὰ ποὺ οὔτε λέγεται, οὔτε μετριέται.

* Ἐκεῖνος ποὺ εἰλικρινὰ ἀπαρνήθηκε τὰ πράγματα τοῦ κόσμου αὐτοῦ, καὶ ποὺ χωρὶς ὑποκρισία διακονεῖ τὸν πλησίον του μὲ τὴν ἀγάπη, αὐτὸς γρήγορα ἐλευθερώνεται ἀπὸ κάθε πάθος καὶ γίνεται μέτοχος τῆς ἀγάπης καὶ τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ.

* Ὅταν σοῦ συμβῆ νὰ σὲ βρίση κανεὶς ἢ νὰ σὲ ταπεινώση, τότε πρόσεχε μήπως οἱ λογισμοὶ τοῦ θυμοῦ, ἀφοῦ σὲ ἀπομακρύνουν ἀπὸ τὴ χώρα τῆς ἀγάπης, σὲ μεταφέρουν στὴ χώρα τοῦ μίσους.

* Ἐκεῖνος ποὺ ἀγαπάει τὸν Θεό, οὔτε λυπεῖ κανένα, οὔτε ὁ ἴδιος λυπεῖται γιὰ πρόσκαιρα πράγματα; Μιὰ δε λύπη καὶ αἰσθάνεται ὁ ἴδιος, καὶ στοὺς ἄλλους δείχνει νὰ αἰσθανθοῦν, τὴν λύπη ποὺ ὁδηγεῖ στὴ σωτηρία, ἐκείνη ἀκριβῶς ποὺ καὶ ὁ θεῖος Παῦλος αἰσθάνθηκε καὶ ἔκαμε καὶ τοὺς Κορινθίους νὰ τὴν αἰσθανθοῦν. (Β' Κορινθ. στ', 8-11).

* Ἐκεῖνος ποὺ ἀγαπάει τὸν Θεό, ζῆ στὴ γῆ αὐτὴ ζωὴ ἀγγελική, μὲ τὸ νὰ νηστεύη καὶ νὰ ἀγρυπνῆ, νὰ ψάλλη καὶ νὰ προσεύχεται καὶ γενικὰ νὰ σκέπτεται πάντα τὸ καλὸ γιὰ κάθε ἄνθρωπο.

* Ἀφοῦ ἀληθινὴ ἀγάπη δὲν σκέπτεται οὔτε κάνει κάτι κακὸ γιὰ τὸν πλησίον, τότε ἐκεῖνος ποὺ φθονεῖ τὸν ἀδελφό του καὶ λυπεῖται γιὰ τὴν πρόοδό του, καὶ μὲ εἰρωνεῖες προσπαθεῖ νὰ μειώση τὸ καλό του ὄνομα, μὲ τίποτε ἄλλη κακοήθεια ἐπιζητεῖ τὸ κακό του, πῶς εἶναι δυνατὸ νὰ μὴ ἀποξενωθῆ ἀπ' τὴν ἀγάπη καὶ νὰ καταστήση τὸν ἑαυτὸ του ἔνοχο τῆς αἰωνίας Κρίσεως;

* Μὴ ἀνοίγης τ' αὐτιά σου γιὰ ν' ἀκούσης ὅσα γλῶσσα τοῦ κατηγόρου τῶν ἄλλων ἐκστομίση, οὔτε πάλι ν' ἀφήνης τὴν γλῶσσα σου νὰ λέη λόγια σὲ ἄνθρωπο φιλοκατήγορο, καὶ νὰ εὐχαριστεῖται λέγοντας καὶ ἀκούοντας κατηγορίες ἐναντίον τοῦ πλησίον σου, γιὰ νὰ μὴ χάσης τὴν θεία ἀγάπη καὶ ἀποξενωθῆς ἀπ' τὴν αἰώνια ζωή.

* Αὐτὸν ποὺ ἔρχεται καὶ σοῦ λέει κατηγορίες ἐναντίον ἄλλων, κλεῖσε του τὸ στόμα καὶ μὴ τοῦ ἐπιτρέπης νὰ συνεχίζη, γιὰ νὰ μὴ θεωρηθῆς συνυπεύθυνος μαζί του καὶ ἁμαρτήσης ἔτσι διπλῆν ἁμαρτία, δηλ. καὶ τὸν ἑαυτό σου συνηθίσης στὸ κακὸ καὶ ὀλέθριο πάθος, καὶ ἐκεῖνον ἀφήσης νὰ φλυαρῆ κατὰ τοῦ πλησίον του χωρὶς νὰ τὸν σταματήσης.6 Μαΐ 2010

Όταν...

όταν...

Όταν ο ΠΟΝΟΣ γίνεται προσευχή και γνώση

Όταν οι ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΠΟΡΙΕΣ γίνονται ολόκληρες εμπιστοσύνη & ελπίδα στο Θεανδρικό πρόσωπό Του

Όταν οι ΑΔΙΚΙΕΣ & οι ΣΤΕΡΗΣΕΙΣ γίνονται ένα με την δοξολογία του πανάγιου ονόματος Του

Όταν οι νουθεσίες, οι συμβουλές, οι παραινέσεις παύουν και γίνονται όλα ΠΡΑΞΕΙΣ προς παραδειγματισμό

Όταν στην ΝΕΚΡΙΚΗ ΣΟΥ ΟΨΗ βλέπω την χαρά και την γαλήνη της αιωνιότητας

& στα πρησμένα από τον πόνο μάτια των δικών σου ανθρώπων αντικρύζω την προσδοκία της ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ...........

...Όταν οι απαντήσεις και οι λύσεις των σοβαρών προβλημάτων μας είναι δοσμένες από αιώνες στα χέρια μας αλλά τις χλευάζουμε και τις αγνοούμε .....

«Εγώ ειμι Κύριος ο Θεός σου. Ουκ έσονταί σοι θεοί έτεροι πλήν εμού

«Ου ποιήσεις σεαυτώ είδωλον, ουδέ παντός ομοίωμα. Ου προσκυνήσεις αυτοίς, ουδέ μη λατρεύσεις αυτοίς»

«Ου λήψει το όνομα Κυρίου τού Θεού σου επί ματαίω ου γάρ μη καθαρίση Κύριος ο Θεός σου τον λαμβάνοντα το όνομα αυτού επί ματαίω»

Κι εμείς ντραπήκαμε να σε παραδεχτούμε και καταφύγαμε σε «φωτισμένους» για να πάρουμε συμβουλές για την ζωή μας και εμπιστευτήκαμε λαγοπόδαρα και ματάκια για να μας προστατεύουν. Και συμβουλευόμαστε τα άστρα για την αυριανή μας την ημέρα! (και τους ονειροκρίτες ενίοτε !!!!)

Καταλήξαμε να λατρεύουμε τον εαυτούλη μας, την καλοπέρασή μας, τα πραγματάκια τα δικά μας(αυτοκίνητα, σπίτια, πτυχία) και καταλήξαμε να σε αντικαταστήσουμε με το χρήμα μας!!!!

Όλα για την καλοπέραση και τα ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ!!!

Πού ακούστηκε ποτέ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ να σκίζεται για τα δικαιώματά του???? Αυτά τα παραδείγματα μας έδωσαν με την βιοτή τους οι Άγιοί μας, οι μάρτυρες μας και ο ίδιος ο Χριστός μας?

Οι φροντίδες και οι μέριμνες μας είναι ασύγκριτα περισσότερες για το σώμα μας παρά για την ψυχούλα μας. Αμελούμε ακόμα και αυτήν την επικοινωνία μας, χωρίς προσευχή, χωρίς δοξολογία για τις ατελείωτες ευεργεσίες Σου. Ασχολούμαστε με όλα τα κοινωνικά δρώμενα, έχουμε άποψη για όλα. Γρυλλίζουμε από υπερηφάνεια και επιμένουμε χωρίς τέλος μέχρι να δικαιωθούν οι απόψεις μας!!! Το «εγώ» μας έγινε μεγαλύτερο από την απεραντοσύνη αυτού του σύμπαντος και μας κατάπιε!!!

Πώς να σε αγαπήσω όταν η ταπείνωση το μόνο που μου θυμίζει είναι το ταπέτο της κουζίνας μου που το χιλιοπατάω και δεν διαμαρτύρεται? ΠΩΣ?????

«Μνήσθητι την ημέρα των σαββάτων αγιάζειν αυτήν. Εξ ημέρας εργά και ποιήσεις πάντα τα έργα σου. Τη δε ημέρα τή εβδόμη σάββατα Κυρίω τώ Θεώ σου, ου ποιήσεις εν αυτή πάν έργον».

Και πότε θα πάω για ψάρεμα, μιά εκδρομούλα? Πότε θα ξενυχτήσω για να κοιμάμαι σαν βόδι την Αγία ημέρα Σου?

Αλειτούργητοι, ακοινώνητοι, αμετανόητοι, ξεκομμένοι από την απίστευτη χαρά Σου, από την ατελείωτη γαλήνη Σου, από την δημιουργική δύνα μή Σου...ζώντας σε μία ξέφρενη πορεία χωρίς φρένα, χωρίς ορατότητα, βαδίζουμε στον γκρεμό που επιλέγουμε .............

Ζούμε για να υπηρετούμε ένα σώμα φθαρτό, μιά λογική βλαμμένη, μιά ψυχή που λιμοκτομεί από ασιτία........... Ζούμε για το «εγώ» μας.

«Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου, ίνα εύ σοι γένηται, και ίνα μακροχρόνιος γένη επί της γής της αγαθής, ής Κύριος ο Θεός σου δίδωσί σοι»

Πώς να ισχύσει η πέμπτη εντολή Σου, όταν δεν ισχύουν οι πρώτες τέσσερεις?

Πώς να σεβαστούμε τους γονείς, τους συζύγους, τους εργοδότες, τα ίδια τα παιδιά μας, τους συνανθρώπους μας όταν δεν σεβόμαστε τον ίδιο τον εαυτό μας και τον εξευτελίζουμε και του φερόμαστε σαν ένα μάτσο χώμα? Όταν δεν σεβόμαστε ΕΣΕΝΑ......... και δεν τιμούμε Εσένα πρώτα!!!!

«Ου μοιχεύσεις».

«Ου κλέψεις

«Ου φονεύσεις

«Ου ψευδομαρτυρήσεις κατά τού πλησίον σου μαρτυρίαν ψευδή

«Ουκ επιθυμήσεις...όσα τώ πλησίον σου εστί»

...........

Τότε ...... είμαστε άξιοι των παθημάτων μας.

ΠΑΘΗ, ΠΑΘΗ, ΠΑΘΗ, ΠΑΘΗ, ΠΑΘΗ............. είμαστε ολόκληροι ΕΝΑ ΠΑΘΟΣ χωρίς τέλος.............

Χωρίς ΜΕΤΑΝΟΙΑ

Χωρίς ΑΓΑΠΗ

Χωρίς ΕΛΕΟΣ

Χωρίς ΧΡΙΣΤΟ.

Καταστρέφουμε και αυτοκαταστρεφόμαστε.

Σπέρνουμε θύελλες και θερίζουμε καταιγίδες.....

ΟΤΑΝ ΖΟΥΜΕ ΧΩΡΙΣ ΕΣΕΝΑ.Image and video hosting by TinyPic