22 Ιαν 2011

" Ο ΘΕΟΣ ΑΓΑΠΗ ΕΣΤΙ "

" Ο ΘΕΟΣ ΑΓΑΠΗ ΕΣΤΙ "
Ομιλία του πατρινού Ορθοδόξου Ιεραποστόλου στην ΤΑΪΒΑΝ
π. Ιωνά Μούρτου
Χριστιανική Στέγη Πατρών
16/1/2011 


21 Ιαν 2011

Ευαγγέλιο Κυριακής 23 Ιανουαρίου 2011

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ’ ΛΟΥΚΑ
Η θεραπεία του τυφλού της Ιεριχού, Λουκά ιη’ 35-43
23 Ιανουαρίου 2011
35 Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ ἐγγίζειν αὐτὸν εἰς Ἰεριχὼ τυφλός τις ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδὸν προσαιτῶν.
36 ἀκούσας δὲ ὄχλου διαπορευομένου ἐπυνθάνετο τί εἴη ταῦτα.
37 ἀπήγγειλαν δὲ αὐτῷ ὅτι Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος παρέρχεται.
38 καὶ ἐβόησε λέγων· ησο, υἱὲ Δαυδ, λησν με.
39 καὶ οἱ προάγοντες ἐπετίμων αὐτῷ ἵνα σιωπήσῃ· αὐτὸς δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν· Υἱὲ Δαυῒδ, ἐλέησόν με.
40 σταθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐκέλευσεν αὐτὸν ἀχθῆναι πρὸς αὐτόν. ἐγγίσαντος δὲ αὐτοῦ ἐπηρώτησεν αὐτόν
41 λέγων· Τί σοι θέλεις ποιήσω; ὁ δὲ εἶπε· Κύριε, ἵνα ἀναβλέψω.
42 καὶ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ· Ἀνάβλεψον· πστις σου σσωκ σε.
43 καὶ παραχρῆμα ἀνέβλεψε, καὶ ἠκολούθει αὐτῷ δοξάζων τὸν Θεόν· καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἰδὼν ἔδωκεν αἶνον τῷ Θεῷ.

 

17 Ιαν 2011

Ο π. Ιωνάς στον Λύχνο στις 15/01/2011


ΛΥΧΝΟΣΤΑΤΗΣ
Καλεσμένος της εκπομπής ο Ορθόδοξος Ιεραπόστολος
στην Ταϊβάν ο π. Ιωνάς Μούρτος
παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Χρύσανθος Στελλάτος
(15/1/2011 )14 Ιαν 2011

Ο π. Ιωνάς Μούρτος κοντά μας!


“ο μη αγαπών τον αδελφόν αυτού, ον εώρακε,


τον Θεόν, ον ουχ εώρακε, πως δύναται αγαπάν;”

π. ΙΩΝΑΣ ΜΟΥΡΤΟΣ - Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΤΑΙΒΑΝ

Ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον...

Ευλόγει, η ψυχή μου, τον Κύριον -Ψαλμός 102-Ομιλία π. Σάββα Αχιλλέως εις την Κυριακή των 10 λεπρών

Ομιλία π. Σάββα Αχιλλέως εις την Κυριακή των 10 λεπρών


α' μέρος ομιλίας


β' μέρος ομιλίας

ΚΥΡΙΑΚΗ 16 Ιανουαρίου 2011 -Ευαγγέλιο & Απόστολος-


ΚΥΡΙΑΚΗ 16 Ιανουαρίου 2011

ΙΒ' Λουκά -Των 10 λεπρών-

8 Ιαν 2011

Αποστολικό και Ευαγγελικό Ανάγνωσμα ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

Αποστολικό Ανάγνωσμα

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ, 9 Ιανουαρίου 2011

Εφεσ. Δ’ 7-13

7.  Ἀδελφοί, ἑνὶ ἑκάστῳ ἡμῶν ἐδόθη ἡ χάρις κατὰ τὸ μέτρον τῆς δωρεᾶς τοῦ Χριστοῦ.

8.  Διὸ λέγει, Ἀναβὰς εἰς ὕψος ᾐχμαλώτευσεν αἰχμαλωσίαν, καὶ ἔδωκεν δόματα τοῖς ἀνθρώποις.

9.  Τὸ δέ, Ἀνέβη, τί ἐστιν εἰ μὴ ὅτι καὶ κατέβη πρῶτον εἰς τὰ κατώτερα μέρη τῆς γῆς;

10. Ὁ καταβάς, αὐτός ἐστιν καὶ ὁ ἀναβὰς ὑπεράνω πάντων τῶν οὐρανῶν, ἵνα πληρώσῃ τὰ πάντα.

11. Καὶ αὐτὸς ἔδωκεν τοὺς μὲν ἀποστόλους, τοὺς δὲ προφήτας, τοὺς δὲ εὐαγγελιστάς, τοὺς δὲ ποιμένας καὶ διδασκάλους,

12. πρὸς τὸν καταρτισμὸν τῶν ἁγίων, εἰς ἔργον διακονίας, εἰς οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ χριστοῦ·

13.  μέχρι καταντήσωμεν οἱ πάντες εἰς τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ.

Ευαγγελικό Ανάγνωσμα

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ, 9 Ιανουαρίου 2011

Ματθ. δ’ 12-17

 12.  Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἀκούσας δὲ ὅτι ᾽Ιωάννης παρεδόθη ἀνεχώρησεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν.

13.  Καὶ καταλιπὼν τὴν Ναζαρέτ ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς Καπερναοὺμ τὴν παραθαλασσίαν ἐν ὁρίοις Ζαβουλὼν καὶ Νεφθαλίμ·

14.  ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ ᾽Ησαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος,

15.  Γῆ Ζαβουλὼν καὶ γῆ Νεφθαλίμ, ὁδὸν θαλάσσης, πέραν τοῦ ᾽Ιορδάνου, Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν,

16.  ὁ λαὸς ὁ καθήμενος ἐν σκότει φῶς εἶδεν μέγα, καὶ τοῖς καθημένοις ἐν χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτου φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς.

17.  ᾽Απὸ τότε ἤρξατο ὁ ᾽Ιησοῦς κηρύσσειν καὶ λέγειν,

       Μετανοεῖτε, ἤγγικεν γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.