6 Ιουν 2009


Image and video hosting by TinyPic


Κυριακή της Πεντηκοστής, 7 Ιουνίου 2009-06-06

Ιω. ζ΄ 37-52, η΄ 12


37 Τ σχάτ μέρ τ μεγάλ τς ορτς εστήκει ησος κα κραξε λέγων· άν τις διψ, ρχέσθω πρός με κα πινέτω.

38 πιστεύων ες μέ, καθς επεν γραφή, ποταμο κ τς κοιλίας ατο ρεύσουσιν δατος ζντος. 39 τοτο δ επε περ το Πνεύματος ο μελλον λαμβάνειν ο πιστεύοντες ες ατόν· οπω γρ ν Πνεμα ¨Αγιον, τι ησος οδέπω δοξάσθη.

40 πολλο ον κ το χλου κούσαντες τν λόγον λεγον· οτός στιν ληθς προφήτης· 41 λλοι λεγον· οτός στιν Χριστός· λλοι λεγον· μ γρ κ τς Γαλιλαίας Χριστς ρχεται;

42 οχ γραφ επεν τι κ το σπέρματος Δαυδ κα π Βηθλεμ τς κώμης, που ν Δαυδ, Χριστς ρχεται;

43 σχίσμα ον ν τ χλ γένετο δι’ ατόν. 44 τινς δ θελον ξ ατν πιάσαι ατόν, λλ’ οδες πέβαλεν π’ ατν τς χερας. 45 λθον ον ο πηρέται πρς τος ρχιερες κα Φαρισαίους, κα επον ατος κενοι· διατί οκ γάγετε ατόν;

46 πεκρίθησαν ο πηρέται· οδέποτε οτως λάλησεν νθρωπος, ς οτος νθρωπος. 47 πεκρίθησαν ον ατος ο Φαρισαοι· μ κα μες πεπλάνησθε; 48 μή τις κ τν ρχόντων πίστευσεν ες ατν κ τν Φαρισαίων;

49 λλ’ χλος οτος μ γινώσκων τν νόμον πικατάρατοί εσι! 50 λέγει Νικόδημος πρς ατούς, λθν νυκτς πρς ατόν, ες ν ξ ατν· 51 μ νόμος μν κρίνει τν νθρωπον, ἐὰν μ κούσ παρ’ ατο πρότερον κα γν τί ποιε; 52 πεκρίθησαν κα επον ατ· μ κα σ κ τς Γαλιλαίας ε; ρεύνησον κα δε τι προφήτης κ τς Γαλιλαίας οκ γήγερται.

12 Πάλιν ον ατος ησος λάλησε λέγων·

γώ εμι τ φς το κόσμου·

κολουθν μο ο μ περιπατήσ ν τ σκοτί,

λλ’ ξει τ φς τς ζως.
Image and video hosting by TinyPic

Δεν υπάρχουν σχόλια: