29 Οκτ 2009

Λουκά ιστ΄19-31

Image and video hosting by TinyPic

Κυριακή Ε’ Λουκά, 1η Νοεμβρίου 2009

Κοσμά & Δαμιανού Αναργ. & Θεοδότης μητρός αυτών

Λουκ. ιστ’ 19-31

19 Ἄνθρωπος δέ τις ἦν πλούσιος, καὶ ἐνεδιδύσκετο πορφύραν καὶ βύσσον εὐφραινόμενος καθ’ ἡμέραν λαμπρῶς.

20 πτωχὸς δέ τις ἦν ὀνόματι Λάζαρος, ὃς ἐβέβλητο πρὸς τὸν πυλῶνα αὐτοῦ ἡλκωμένος

21 καὶ ἐπιθυμῶν χορτασθῆναι ἀπὸ τῶν ψιχίων τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης τοῦ πλουσίου· ἀλλὰ καὶ οἱ κύνες ἐρχόμενοι ἀπέλειχον τὰ ἕλκη αὐτοῦ.

22 ἐγένετο δὲ ἀποθανεῖν τὸν πτωχὸν καὶ ἀπενεχθῆναι αὐτὸν ὑπὸ τῶν ἀγγέλων εἰς τὸν κόλπον Ἀβραάμ· ἀπέθανε δὲ καὶ πλούσιος καὶ ἐτάφη. 23 καὶ ἐν τῷ ᾅδῃ ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, ὑπάρχων ἐν βασάνοις, ὁρᾷ τὸν Ἀβραὰμ ἀπὸ μακρόθεν καὶ Λάζαρον ἐν τοῖς κόλποις αὐτοῦ.

24 καὶ αὐτὸς φωνήσας εἶπε· πάτερ Ἀβραάμ, ἐλέησόν με καὶ πέμψον Λάζαρον ἵνα βάψῃ τὸ ἄκρον τοῦ δακτύλου αὐτοῦ ὕδατος καὶ καταψύξῃ τὴν γλῶσσάν μου, ὅτι ὀδυνῶμαι ἐν τῇ φλογὶ ταύτῃ.

25 εἶπε δὲ Ἀβραάμ· τέκνον, μνήσθητι ὅτι ἀπέλαβες σὺ τὰ ἀγαθά σου ἐν τῇ ζωῇ σου, καὶ Λάζαρος ὁμοίως τὰ κακά· νῦν δὲ ὧδε παρακαλεῖται, σὺ δὲ ὀδυνᾶσαι·

26 καὶ ἐπὶ πᾶσι τούτοις μεταξὺ ἡμῶν καὶ ὑμῶν χάσμα μέγα ἐστήρικται, ὅπως οἱ θέλοντες διαβῆναι ἔνθεν πρὸς ὑμᾶς μὴ δύνωνται, μηδὲ οἱ ἐκεῖθεν πρὸς ἡμᾶς διαπερῶσιν.

27 εἶπε δέ· ἐρωτῶ οὖν σε, πάτερ, ἵνα πέμψῃς αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον τοῦ πατρός μου·

28 ἔχω γὰρ πέντε ἀδελφούς· ὅπως διαμαρτύρηται αὐτοῖς, ἵνα μὴ καὶ αὐτοὶ ἔλθωσιν εἰς τὸν τόπον τοῦτον τῆς βασάνου.

29 λέγει αὐτῷ Ἀβραάμ· ἔχουσι Μωυσέα καὶ τοὺς προφήτας· ἀκουσάτωσαν αὐτῶν.

30 δὲ εἶπεν· οὐχί, πάτερ Ἀβραάμ, ἀλλἐάν τις ἀπὸ νεκρῶν πορευθῇ πρὸς αὐτούς, μετανοήσουσιν.

31 εἶπε δὲ αὐτῷ· εἰ Μωυσέως καὶ τῶν προφητῶν οὐκ ἀκούουσιν, οὐδὲ ἐάν τις ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ πεισθήσονται.

19 Κάποτε πρχε νας πλούσιος νθρωπος, ποος φοροσε πορφύραν κα λιν νδύματα κα ζοσε καθημερινς μέσα σ μεγάλην πολυτέλειαν.

20 Κοντ ες τν πύλην του το ξαπλωμένος νας πτωχός, νομαζόμενος Λάζαρος, γεμτος πληγές,

21 ποος πιθυμοσε ν χορτάσ π τ ψίχουλα πο πεφταν π τ τραπέζι το πλουσίου. κόμη κα τ σκυλι συνείθιζαν ν ρχωνται κα ν γλύφουν τς πληγές του.

22 Συνέβη δ ν πεθάν πτωχς κα ν φερθ π τος γγέλους ες τν κόλπον το βραάμ.

πέθανε δ κα πλούσιος κα τάφη. 23 Ες τν δην, που βασανίζετο, σήκωσε τ μάτια του κα βλέπει π μακρυ τν βραμ κα τν Λάζαρον ες τος κόλπους του.

24 Κα φώναξε κα επε, «Πάτερ βραάμ, λέησέ με κα στελε τν Λάζαρον ν βουτήξ τν κρη το δακτύλου του σ νερ κα ν δροσίσ τν γλσσα μου, διότι ποφέρω μέσα σ’ ατν τν φλόγα».

25 λλ’ βραμ επε, «Παιδί μου, θυμίσου τι σ πήλαυσες τ γαθά σου σου ες τν ζωήν σου πως κα Λάζαρος τ κακά· τώρα μως ατς δ παρηγορεται κα σ ποφέρεις.

26 Κα κτς π λα ατ πάρχει μεταξύ μας να μεγάλο χάσμα στε ν μ μπορον ν περάσουν κενοι πο θέλουν ν διαβον π’ δ σ’ σς, οτε κα π’ κε σ’ μς».

27 Τότε επε, «Σ παρακαλ λοιπόν, πατέρα, ν τν στείλς στ σπίτι το πατέρα μου,

28 διότι χω πέντε δελφούς, ν τος νουθετήσ, δι ν μ λθουν κα ατο ες τν τόπον ατν τν βασάνων».

29 Λέγει ες ατν βραάμ, «χουν τν Μωϋσν κα τος προφήτας, ς τος κούσουν».

30 Ατς δ επε, «χι, πάτερ βραάμ, λλ’ ἐὰν κάποιος π τος νεκρος πάη σ’ ατούς, θ μετανοήσουν».

31 λλ’ βραμ το πήντησε, «Ἐὰν δν κονε τν Μωϋσν κα τος προφήτας, δν θ πεισθον κα ν κόμη ναστηθ κάποιος π τος νεκρούς».Δεν υπάρχουν σχόλια: