8 Νοε 2009

Άγιος Νεκτάριος: «Ο μη κατ' επίγνωσιν ζηλωτής είναι άνθρωπος ολέθριος»

Image and video hosting by TinyPic

Ό μη κατ' επίγνωση ζηλωτής:

«Πράττει τα ενάντια προς τας διατάξεις του Θείου Νόμου»

«Πλανάται στις σκέψεις και στις ενέργειές του»

«Διαπράττει το κακόν, όπως επέλθη το υπ' αυτού ποθούμενον αγαθόν»

«Εύχεται τω Θεώ να ρίψη πυρ εξ ουρανού να κατακαύση πάντας τους μη δεχόμενους τας αρχάς και πεποιθήσεις του»

«Προς τους ετεροδόξους, μίσος, θυμός, φθόνος, εμπάθεια. Παράλογος επιμονή εν τη προασπίσει των ιδίων φρονημάτων παράφορος ζήλος προς κατίσχυσιν εν πάσι.

Ο κατ' επίγνωσιν ζηλωτής:

«Πυρούται υπό ενθέου ζήλου. Και επιζητεί να επεκτείνει τας ενεργείας του προς πάσαν την ανθρωπότητα, ορμώμενος εξ αγάπης προς τον Θεόν και τον πλησίον».

«Πράττει τα πάντα μετ' αγάπης και αυταπαρνήσεως».

«Ουδέν πράττει το δυνάμενον να φέρει θλίψιν εις τον πλησίον του».


«Ουδέν εξωθεί αυτόν εις παρεκτροπήν».


«Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του κατ' επίγνωσιν ζηλωτου: Αγάπη θερμή προς τον Θεόν και τον πλησίον.

Πραότης. Ανεξιθρησκεία. Ευεργε-σία. Ευγένεια τρόπων».

Image and video hosting by TinyPic

Προς Ρωμαίους Ι. 1 – 10

ΑΔΕΛΦΟΙ, η μέν ευδοκία της εμής καρδίας και η δέησις η προς τον Θεόν υπέρ του Ισραήλ εστίν εις σωτηρίαν’ μαρτυρώ γάρ αυτοίς ότι ζήλον Θεού έχουσιν, αλλ’ ου κατ’ επίγνωσιν. Αγνοούντες γάρ την του Θεού δικαιοσύνην, και την ιδίαν δικαιοσύνην ζητούντες στήσαι, τη δικαιοσύνη του Θεού ουχ υπετάγησαν.

Image and video hosting by TinyPic

23 Ἀλλοίμονον σ’ ἐσᾶς, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, διότι δίνετε τὸ δέκατον ἀπὸ τὸν δυόσμον καὶ ἀπὸ τὸ ἄνηθον καὶ ἀπὸ τὸ κύμινον, καὶ ἀφήσατε τὰ σπουδαιότερα τοῦ νόμου, τὸ δίκαιον καὶ τὴν ἀγάπην καὶ τὴν πίστιν.

Αὐτὰ εἶναι ποὺ ἔπρεπε νὰ κάνετε χωρὶς νὰ παραμελῆτε καὶ ἐκεῖνα.

24 Ὁδηγοὶ τυφλοί, ποὺ ξεκαθαρίζετε τὸ κουνούπι, ἐνῷ καταπίνετε τὴν καμήλα.

25 Ἀλλοίμονον σ’ ἐσᾶς, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, διότι καθαρίζετε τὸ ἐξωτερικὸν μέρος τοῦ ποτηριοῦ καὶ τοῦ πιάτου, μέσα δὲ εἶναι γεμάτα ἀπὸ ἁρπαγὴν καὶ ἀδικίαν.

26 Φαρισαῖε τυφλέ, καθάρισε πρῶτα τὸ ἐσωτερικὸν τοῦ ποτηριοῦ καὶ τοῦ πιάτου, διὰ νὰ γίνῃ καὶ τὸ ἐξωτερικόν του καθαρόν.

27 Ἀλλοίμονον σ’ ἐσᾶς, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, διότι μοιάζετε μὲ τάφους ἀσβεστωμένους, οἱ ὁποίοι ἀπ’ ἔξω μὲν φαίνονται ὡραῖοι, ἀλλὰ μέσα εἶναι γεμᾶτοι ἀπὸ κόκκαλα νεκρῶν καὶ ἀπὸ κάθε ἀκαθαρσίαν.

28 Ἔτσι καὶ σεῖς, ἀπ’ ἔξω μὲν φαίνεσθε εἰς τοὺς ἀνθρώπους δίκαιοι, ἀλλ’ ἀπὸ μέσα εἶσθε γεμᾶτοι ὑποκρισίαν καὶ ἀνομίαν.

29 Ἀλλοίμονον σ’ ἐσᾶς, γραμματεῖς καὶ Φαριαῖοι ὑποκριταί, διότι κτίζετε τοὺς τάφους τῶν προφητῶν καὶ στολίζετε τὰ μνημεῖα τῶν δικαίων

30 καὶ λέτε, «Ἐὰν ἐζούσαμε στὶς ἡμέρες τῶν πατέρων μας, δὲ θὰ ἐλαμβάναμε μέρος εἰς τὸ αἷμα τῶν προφητῶν».

31 Ὥστε σεῖς οἱ ἴδιοι μαρτυρεῖτε ὅτι εἶσθε παιδιὰ ἐκείνων, ποὺ ἐσκότωσαν τοὺς προφήτας.

32 Συμπληρῶστε καὶ σεῖς τὸ μέτρον τῶν πατέρων σας.

33 Φίδια, γενεὰ ἐχιδνῶν, πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ ἀποφύγετε τὴν κρίσιν τῆς γεένης;


Αγίου Ιγνατίου Μπριαντσιανίνωφ – Ο ΖΗΛΟΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: