9 Ιαν 2010

Ιερό Ευαγγέλιο, Κυριακή μετά τα Φώτα, 10/01/2010Κυριακή μετά τα Φώτα , 10 Ιανουαρίου 2010

Ματθ.. δ’ 12-17


12 κοσας δ τι ωννης παρεδθη νεχρησεν ες τν Γαλιλααν.

13 κα καταλιπν τν Ναζαρτ λθν κατκησεν ες Καπερναομ τν παραθαλασσαν ν ροις Ζαβουλν κα Νεφθαλεμ·

14 να πληρωθ τ ηθν δι σαου το προφτου λγοντος·

15 Γ Ζαβουλν κα γ Νεφθαλεμ, δν θαλσσης, πραν το ορδνου,

Γαλιλαα τν θνν,

16 λας καθμενος ν σκτει φς εδεν μγα, κα τος καθημνοις

ν χρ κα σκι θαντου φς ντειλεν ατος.

17 π ττε ρξατο ησος κηρσσειν κα λγειν·

Μετανοετε· γγικεν γρ βασιλεα τν ορανν.

.

.

12 Όταν δε ο Ιησούς ήκουσεν ότι ο Ιωάννης συνελήφθη κατά διαταγήν του Ηρώδου

Αντίπα και ερρίφθη στην φυλακήν, ανεχώρησεν από την Ιουδαίαν δια την Γαλιλαίαν.

13 Και αφού εγκατέλειψε την Ναζαρέτ, ήλθεν και εγκατεστάθη εις την Καπερναούμ,

η οποία ήτο κτισμένη εις την παραλίαν της Γεννησαρέτ,

εις τα όρια των φυλών Ζαβουλών και Νεφθαλείμ.

14 Και εξεπληρώθη έτσι αυτό, που είχε προείπει ο προφήτης Ησαΐας λέγων·

15 “Η περιοχή της φυλής Ζαβουλών και η περιοχή της φυλής Νεφθαλείμ, που εκτείνεται

πλησίον της θαλάσσης της Γεννησαρέτ και προς ανατολάς του Ιορδάνου, η Γαλιλαία

η γεμάτη από εθνικούς,

16 ο λαός που κάθεται στο σκοτάδι της θρησκευτικής αγνοίας και πλάνης, είδε

πνευματικόν φως μέγα, τον Χριστόν, και εις αυτούς που κάθονται δούλοι ψυχικώς

εις την χώραν, που την σκαπάζει καταθλιπτικόν το πυκνότατον σκοτάδι της αμαρτίας

και του θανάτου, ανέτειλε και έλαμψε φως από τον ουρανόν”.

17 Από τότε πλέον ήρχισεν ο Ιησούς να κηρύττη δημοσία και να λέγη· “μετανοείτε,

διότι έχει πλησιάσει πλέον η βασιλεία των ουρανών, η πνευματική και αγία ζωή

της λυτρώσεως και της μακαριότητος”.

.
.
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: