30 Μαΐ 2010

Άλλα λέει η θειά μου κ΄άλλα ακούν τ΄αυτιά μου...!

Σκανδαλισμός πιστών και ψυχών

διχογνωμίες και έριδες

αποπροσανατολισμός από την πνευματική μας ζωή

και άλλη δουλειά δεν έχει ο αντικείμενος

παρά να πειράζει τα παιδιά του!!!

Και για να τελειώνουμε:

ΟΛΑ ΤΑ ΕΧΕΙ Η ΜΑΡΙΩΡΗ Ο ΦΕΡΕΤΖΕΣ (βλέπε πάπας) ΤΗΣ ΛΕΙΠΕΙ

και οι .... φιλίες!!!

Είπαμε βρε παιδί μου να επεκτείνουμε τις κοινωνικές μας επαφές

και τις φιλίες μας.

Να γίνουμε λιγάκι πιό κοινωνικοί... και ας δηλητηριάζουμε τα παιδιά μας!!!

«Ἡ γνώμη φιλαργυρίας, ὁ τρόπος σου ἀπονοίας, ἄφρον Ἰούδα· πιστευθεὶς γὰρ μόνος τὸ γλωσσόκομον, ὅλως οὐκ ἐκάμφθης πρὸς συμπάθειαν, ἀλλ' ἔκλεισας τὰ τῆς σκληρᾶς σου, καρδίας σπλάγχνα, προδοὺς τὸν μόνον εὔσπλαγχνον.

Ἡ γνώμη τῶν θεοκτόνων, τῇ πράξει τοῦ φιλαργύρου συναρμοσθεῖσα, ἡ μὲν πρὸς ἀναίρεσιν ὡπλίζετο, ἡ δὲ τὰ ἀργύρια ἐφείλκετο· ἀγχόνην γὰρ μεταμελείας τότε προκρίνας, κακῶς τοῦ ζῇν ἐστέρηται.

Τὸ φίλημα γέμει δόλου, τὸ χαῖρέ σου ἐν μαχαίρᾳ, πλάνε Ἰούδα· τῇ μὲν γλώσσῃ φθέγγῃ τὰ πρὸς ἕνωσιν, τῇ δὲ γνώμῃ νεύεις πρὸς διάστασιν· προδοῦναι γὰρ τοῖς παρανόμοις τὸν Εὐεργέτην, δολίως ἐμελέτησας.Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Δεν υπάρχουν σχόλια: