20 Φεβ 2011

Η Μετάνοια κατά τον Αγ. Ιωάννη της Κλίμακος


Η Μετάνοια κατά τον Αγ. Ιωάννη της Κλίμακος

 

* Ανανέωσις του βαπτίσματος.

* Συμφωνία με τον Θεό για νέα   ζωή.

* Οριστική αποχή από την αμαρτία.

* Βαθιά συντριβή και ταπείνωσις.
*Μόνιμη απομάκρυνσις από κάθε σωματική απόλαυση.

*Διαρκής αυτoκατάκρισις.

*Αδιαφορία για τα πάντα και ενδιαφέρον μόνο για τη σωτηρία της ψυχής σου.

* Έργα αρετής αντίθετα προς τις προηγούμενες αμαρτίες.

* Κάθαρσις της σκoτισμένης συνειδήσεως.

* Θεληματική υπομονή όλων των θλίψεων, από ανθρώπους και από δαίμονες.

* Αυτοτιμωρίες και συνεχείς ταλαιπωρίες της σάρκας.

* Κάψιμο των αμαρτιών με τη φωτιά της αδιάλειπτης δακρύρροης προσευχής.