2 Μαρ 2011

«μετανοίας καιρός και δεήσεως ώρα»ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ
«μετανοίας καιρός και δεήσεως ώρα»
 
 
 
 
 
 
 
«Το μεν σώμα καθεύδει δια την χρείαν της φύσεως, 
η δε καρδία του αγρυπνεί δια το πλήθος του έρωτος».