18 Ιουν 2010

ΖΕΙ ΚΥΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ ΗΜΩΝ!

ΖΕΙ ΚΥΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ ΗΜΩΝ

ΣΤΩΜΕΝ ΚΑΛΩΣ, ΣΤΩΜΕΝ ΜΕΤΑ ΦΟΒΟΥ..


Εἰς τὸ ὄνομα τῆς καταρρεύσεως τῆς οἰκονομίας

ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΕΠΙ ΤΡΙΕΤΙΑΝ

ΑΙ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΙ ΝΕΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ

Τὸ χρέος τῶν Ἱεραρχῶν τῆς Ἐκκλησίας μας

Ἡ Κυβέρνησις ἐπεκτείνει τὴν πο-

λιτικὴν λιτότητος καὶ θυσιῶν καὶ εἰς

τὴν Ἐκκλησίαν. Ἀπεφάσισεν, ὅπως

ἀπαγορευθοῦν αἱ χειροτονίαι νέων

Κληρικῶν ἀπὸ τοῦ μηνὸς Σεπτεμ-

βρίου, μὲ τὸ πρόσχημα ὅτι ὁ Κρα-

τικὸς Προϋπολογισμὸς δὲν ἀντέχει

τὴν μισθοδοσίαν νέων Κλη ρικῶν.

Ὕστερα ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἀπόφασιν

φρονοῦμεν ὅτι οἱ Σεβασμιώτατοι

Μητροπολῖται ὀφείλουν νὰ ἐκμε-

ταλλευθοῦν τὸν χρόνον ἕως τοῦ

Σεπτεμβρίου καὶ νὰ κάμνουν ὅσας

περισσοτέρας δύνανται χειροτο-

νίας. Νὰ ληφθῆ ὑπ᾽ ὄψιν ὅτι αἱ χει-

ροτονίαι θὰ εἶναι ἀπαγορευτικαὶ διὰ

τρία ἔτη, διὰ λόγους «περικοπῶν

τῆς σπατάλης». Ὑπογραμμίζεται ὅτι

διὰ πρώτην φορὰν λαμβάνεται τοι-

αύτη ἀπόφασις ἀπὸ τῆς μισθοδο-

σίας τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου ὑπὸ τοῦ

Κράτους. Πιστεύομεν ὅτι ἡ ἀπόφα-

σις προσβάλλει τὴν Ἐκκλησίαν, ἡ

ὁποία σώζει ψυχὰς καὶ ἔχει μετα-

βληθῆ τὰ τελευταῖα ἔτη εἰς μεγά-

λον φιλανθρωπικὸν Ὀργανισμόν.

Ἡ ἀπόφασις εἶναι προσ βλητική, διό-

τι οὐσιαστικῶς ἐμ φανίζει τὴν Ἐκ -

κλησίαν πολυδάπανον ὀργανισμὸν

μὲ ὑπερπληθώρα κληρικῶν, τοὺς

ὁποίους μισθοδοτεῖ τὸ καταρρέον

κράτος. Ἐλπίζομεν ἡ ἀπόφασις νὰ

μὴ συνδέεται μὲ ἐκβιαστικὰς μεθο-

δεύσεις εἰς βάρος τῆς Ἐκκλησίας

μὲ σκοπὸν εἴτε τὴν ἁρπαγὴν τῆς

ἐναπομεινάσης ἐκκλησιαστικῆς πε-

ριουσίας, εἴτε τὴν ἀγρίαν φορολο-

γίαν της μὲ παράλληλον τερμα-

τισμὸν τῆς μισθοδοσίας τῶν Κλη-

ρικῶν. Ἡ Κυβέρνησις ταυτοχρόνως

μὲ τὴν ἀπαγόρευσιν τῆς χειροτο-

νίας Κληρικῶν ἐπὶ τριετίαν, θὰ πρέ-

πη νὰ λάβη μία σειρὰν μέτρων

ἐναντίον τῆς σπατάλης τοῦ Κρά-

τους. Ἀπαγορεύει τὰς χειροτονίας

κληρικῶν εἰς τὸ ὄνομα τῆς οἰκονο-

μικῆς καταρρεύσεως τοῦ Κράτους,

ἀλλὰ ἡ σύνθεσίς της παραμένει με-

γάλη, διαθέτει ἑκατομμύρια διὰ δε-

ξιώσεις, διὰ ταξιδάκια ἀναψυχῆς,

χρησιμοποιεῖ τὰ πολυδάπανα πρω-

θυπουργικὰ – ὑπουργικὰ ἀεροπλά-

να, πληρώνει δεκάδας συμβούλους

ὑπουργῶν καὶ πληρώνει πολλαπλα-

σίως περισσότερα διὰ τὰ κινητά

των τηλέφωνα, τὴν μετακίνησίν

των, τὰ ἔξοδα παραστάσεώς των

κ.λπ.. Πιστεύομεν ὅτι ἡ Διοικοῦσα

Ἐκκλησία ὀφείλει νὰ δράση ἐπω-

φελῶς διὰ τὴν Ἐκκλησίαν. Τοῦτο

σημαίνει: 1ον) Νὰ χειροτονήση ἕως

τοῦ Σεπτεμβρίου ὅσον τὸ δυνατὸν

περισσοτέρους κληρικούς. 2ον) Νὰ

διαθέση ἀπὸ τὰ ἀποθεματικά της

χρήματα διὰ νέας χειροτονίας, διό-

τι αἱ ἀνάγκαι εἶναι μεγάλαι· ὑπάρ-

χουν νέοι οἱ ὁποῖοι ἐπιθυμοῦν νὰ γί-

νουν κληρικοί, ἀλλὰ δὲν ἔγιναν

εἴτε, διότι οἱ Ἱεράρχαι ἀνέβαλον διὰ

ἀργότερον τὴν χειροτονίαν εἴτε,

διότι ὑπῆρχον προβλήματα εἰς δια-

φόρους Ἱερᾶς Μητροπόλεις.

ΠΗΓΗ: http://www.orthodoxostypos.gr/Photos/Pages/Page7.pdf


Δεν υπάρχουν σχόλια: